Skip to the content

Bærekraft og ansvarlighet i våre investeringer

I Holberg skal vi søke informasjon, bidra til transparens og bygge oss erfaring og kunnskap innen bærekraft og ansvarlige investeringer.

Dette tror vi vil bedre vår analyse, seleksjon og vår forståelse og håndtering av ulike typer risiko. Vi vil delta aktivt i diskusjoner, dele vår erfaring og bidra til å spre faktabasert kunnskap.

I Holberg jobber vi fortløpende med bærekraft i våre investeringer. Gjennom de siste årene har vi gjort flere grep for å synliggjøre betydningen av dette i vår forvaltning.

Våre porteføljeforvaltere har hovedansvaret for at våre fond investerer i selskaper med forretningsmodeller som oppfyller våre og samfunnets bærekraftsmål.

  • Vi har signert PRI og forplikter oss dermed til å følge Prinsipper for ansvarlige investeringer.
  • Vi har signert med CDP, en global nonprofit-aktør som fremmer miljø og påvirkning gjennom å hjelpe investorer, selskaper og lokale myndigheter i sin tilnærming til miljøspørsmål og tiltak for å utvikle en bærekraftig økonomi.
  • Vi er medlem i Norsif (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).
  • Vi bruker Sustainalytics til å screene våre porteføljer for brudd på FNs Global Compact.
  • Vi støtter oss til Statens Pensjonsfond Utlands retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper og følger deres eksklusjonsliste.

Les mer om våre retningslinjer for bærekraft og ansvarlige investeringer.

Offentliggjøringsfordningen (SFDR) fra EU gir klare føringer for hvilke bærekraftsrelaterte opplysninger fondsforvaltningsselskaper må gi. Forordningens formål er å styrke beskyttelsen av sluttinvestorer og forbedre informasjonen som formidles til dem. Forordningen trer i kraft 10. mars 2021 i EU. I Norge vil regelverket i løpet av 2021 bli gjennomført i en egen "Lov om opplysninger om bærekraft".

Holbergs strategi for integrering av bærekraftsrisiko i våre investeringsbeslutninger (jfr. Artikkel 3) er nedfelt i våre Retningslinjer for bærekraft og ansvarlige investeringer.

Det er knyttet risiko til bærekraften i de fleste selskapers forretningsmodell (jfr. Artikkel 4). Vi søker å redusere negative effekter i våre investeringer gjennom aktivt eierskap for å påvirke selskapene til forbedring. Vi benytter tilgjengelige datakilder for å overvåke porteføljens eksponering mot relevante risikofaktorer. Vi støtter oss videre på Statens Pensjonsfond Utlands retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper og følger deres eksklusjonsliste.

Integrering av bærekraftsrisiko er en del av den totale risikovurderingen for våre fond og er derfor inkludert i våre retningslinjer knyttet til godtgjørelser for ansatte i Holberg (jfr. Artikkel 5).

Samtlige av våre verdipapirfond tar bærekraftsrisiko i betraktning i investeringsbeslutningene, uten at fondene fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper, eller har bærekraftig investering som mål (jfr. Artikkel 6).