Skip to the content

Bærekraft og ansvarlighet i våre investeringer

I Holberg skal vi søke informasjon, bidra til transparens og bygge erfaring og kunnskap innen bærekraft og ansvarlige investeringer. Dette tror vi vil bedre kvaliteten på vår analyse, seleksjon, forståelse og håndtering av ulike typer risiko. Vi vil delta aktivt i diskusjoner, dele vår erfaring og bidra til å spre faktabasert kunnskap.

Les våre retningslinjer for bærekraft og ansvarlige investeringer her

Offentliggjøringsforordningen (SFDR) fra EU gir klare føringer for hvilke bærekraftsrelaterte opplysninger fondsforvaltningsselskaper må gi. Forordningens formål er å styrke beskyttelsen av sluttinvestorer og forbedre informasjonen som formidles til dem. Forordningen tredde i kraft 10. mars 2021 i EU. I Norge vil regelverket i løpet av 2022 bli gjennomført i en egen "Lov om opplysninger om bærekraft".

Fondene klassifiseres i henhold til hvordan bærekraft hensyntas:

  • Artikkel 9-fond har bærekraftig investering som mål

  • Artikkel 8-fond fremmer miljømessige eller sosiale karakteristikker

  • Artikkel 6-fond integrerer bærekraftsrisiko

Fondene som fremmer og/eller investerer i miljømessige formål faller inn under EUs taksonomi, og er rapporteringspliktig i henhold til denne.

Våre aksjefond og Holberg Kreditt er klassifisert som Artikkel 8-fond. Våre øvrige rentefond er klassifisert som Artikkel 6-fond.

I Holberg integreres bærekraft gjennom:
 1. Vår egen analysemodell-Tellus
 2. Eksklusjon og overvåkning
 3. Aktivt eierskap

Holberg har utviklet Tellus-modellen, som er vårt eget analyseverktøy for bærekraft, der vi har etablert felles kriterier og krav til kvalitet i selskapene som kan inngå i våre porteføljer. Gjennom denne integrasjonen øker vi vår forståelse for og hensyntar en større del av risikobildet knyttet til våre investeringer. En hendelse relatert til bærekraft kan påvirke en enkelt investering direkte eller kan ha en bredere innvirkning på en bransje, et geografisk område eller et land, som kan påvirke fondets portefølje i sin helhet. Integrering av bærekraftsrisiko i konstruksjonen av porteføljen bidrar til vårt mål om god risikojustert avkastning.

Tellus er vår faktabaserte metode for å systematisere bærekraftsrisiko og analyse, og en effektiv måte å overvåke hver enkelt investering over tid.

Negative effekter i våre investeringer hensyntas gjennom bruk av ekskluderinger og aktivt eierskap. Våre eksklusjonskriterier er basert på Statens Pensjonsfond Utland sine retningslinjer. Vi har i tillegg valgt å ekskludere gambling og pornografi fra vårt investeringsunivers. Vi ønsker at våre selskaper opererer i tråd med internasjonale normer, herunder UN Global Compact. Våre aksjefond screenes av Sustainalytics' online database for «Global Standard Screening».

Vi søker å redusere negative effekter i våre investeringer gjennom aktivt eierskap for å påvirke selskapene til forbedring. Som en aktiv forvalter med konsentrerte porteføljer har vi en investeringsfilosofi som er tuftet på tett oppfølging av selskapene vi er investert i. Samtaler med ledelsen og stemmegivning på generalforsamlinger er to av virkemidlene vi kan benytte for å bidra til transparens for våre andelseiere.

Oversikt over hva vi stemmer på generalforsamlinger finner du her

Holbergs retningslinjer for bruk av stemmerett finner du her

Våre retningslinjer for bærekraftige investeringer og våre vurderinger av negative effekter av våre investeringsbeslutninger er basert på følgende internasjonale normer og konvensjoner:

  • UN Global Compact

  • UN Principles for Responsible Investment (PRI)

  • Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

  • Carbon Disclosure Project (CDP)

Integrering av bærekraftsrisiko er en del av den totale risikovurderingen for våre fond og er derfor inkludert i våre retningslinjer knyttet til godtgjørelser for ansatte i Holberg.