Informasjon og retningslinjer

Holberg Fondsforvaltning er en rendyrket og uavhengig fondsforvalter med tillatelse fra Finanstilsynet til å forvalte verdipapirfond. Kun fond forvaltet av selskap med fondskonsesjon kan benytte benevnelsen verdipapirfond. Holbergs virksomhet og forvaltning av fondene er regulert i lov og forskrift, herigjennom verdipapirfondloven og verdipapirhandelloven. Holberg er også medlem av Verdipapirfondenes forening (VFF) og er representert i foreningens styre. VFF utvikler bransjestandarder og anbefalinger som Holberg følger.

Dokumenter

en mann og en kvinne peker på en dataskjerm

Har du husket å melde deg på Holberggrafen?