to menn som sitter ved et bord med en bærbar datamaskin

Holberg er en aktiv fondsforvalter med base i Bergen.

Vår investeringsfilosofi er tuftet på langsiktighet, konsentrerte porteføljer og tett oppfølging av selskapene vi investerer i.

Offentliggjøringsforordningen (SFDR) fra EU gir klare føringer for hvilke bærekraftsrelaterte opplysninger fondsforvaltningsselskaper må gi. Forordningens formål er å styrke beskyttelsen av sluttinvestorer og forbedre informasjonen som formidles til dem. Forordningen trådte i kraft 10. mars 2021 i EU. I Norge trådte regelverket i kraft 1. januar 2023.

Fondene klassifiseres i henhold til hvordan bærekraft hensyntas:

  • Artikkel 9-fond har bærekraftig investering som mål
  • Artikkel 8-fond fremmer miljømessige eller sosiale karakteristikker
  • Artikkel 6-fond integrerer bærekraftsrisiko

Alle våre fond er klassifisert som Artikkel 8-fond.

I Holberg integreres bærekraft gjennom:
1. Vår egen analysemodell-Tellus
2. Eksklusjon og overvåkning
3. Aktivt eierskap

Holberg har utviklet Tellus-modellen, som er vårt eget analyseverktøy for bærekraft, der vi har etablert felles kriterier og krav til kvalitet i selskapene som kan inngå i våre porteføljer. Gjennom denne integrasjonen øker vi vår forståelse for og hensyntar en større del av risikobildet knyttet til våre investeringer. En hendelse relatert til bærekraft kan påvirke en enkelt investering direkte eller kan ha en bredere innvirkning på en bransje, et geografisk område eller et land, som kan påvirke fondets portefølje i sin helhet. Integrering av bærekraftsrisiko i konstruksjonen av porteføljen bidrar til vårt mål om god risikojustert avkastning.

Tellus er vår faktabaserte metode for å systematisere bærekraftsrisiko og analyse, og en effektiv måte å overvåke hver enkelt investering over tid.

Holberg tar hensyn til de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer ved bruk av Tellus-modellen, ekskluderinger og aktivt eierskap. Våre eksklusjonskriterier er basert på Statens Pensjonsfond Utland sine retningslinjer. Vi har i tillegg valgt å ekskludere gambling og pornografi fra vårt investeringsunivers. Vi ønsker at våre selskaper opererer i tråd med internasjonale normer, herunder UN Global Compact. Våre aksjefond screenes av Sustainalytics' online database for «Global Standard Screening».

Les vår erklæring om investeringsbeslutningers viktigste negative påvirkninger på bærekraftsfaktorer her.

Vi søker å redusere negative effekter i våre investeringer gjennom aktivt eierskap for å påvirke selskapene til forbedring. Som en aktiv forvalter med konsentrerte porteføljer har vi en investeringsfilosofi som er tuftet på tett oppfølging av selskapene vi er investert i. Samtaler med ledelsen og stemmegivning på generalforsamlinger er to av virkemidlene vi kan benytte for å bidra til transparens for våre andelseiere.

Våre retningslinjer for bærekraftige investeringer og våre vurderinger av negative effekter av våre investeringsbeslutninger er basert på følgende internasjonale normer og konvensjoner:

  • UN Global Compact
  • UN Principles for Responsible Investment (PRI)
  • Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
  • Carbon Disclosure Project (CDP)

Integrering av bærekraftsrisiko er en del av den totale risikovurderingen for våre fond og er derfor inkludert i våre retningslinjer knyttet til godtgjørelser for porteføljeforvalterne ved at ansvar for etterlevelse av Holbergs retningslinjer for bærekraft tillegges særskilt vekt i forbindelse med tildeling av variabel godtgjørelse.

Investeringsfilosofi

Aksjefond

Selskapsfokus

Vårt fokus er primært rettet mot selskaper gjennom egne analysemodeller, bedriftsbesøk og krysspeiling. Vi søker å investere i selskaper med fokus på langsiktig verdiskapning tuftet på en bærekraftig forretningsmodell.

Våre jaktregler:

Høy kapitalavkastning
O
verbevisende vekstutsikter
L
edelsestillit
B
ærekraft
E
ierfokus
R
egnværsbeskyttelse
G
rådig billig

Aktive forvaltere

Vi er aktive forvaltere med en målsetting om å skape høyest mulig risikojustert avkastning over tid i forhold til det enkelte fonds investeringsunivers.

Vi er indeksuavhengige i sammensetningen av våre porteføljer.

Vi har konsentrerte porteføljer der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende.

Vi søker å redusere risikoen gjennom selskapsmessig, sektormessig og geografisk diversifisering.

Langsiktighet
  • Vi har en langsiktig tilnærming til våre investeringer ut i fra bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år.
  • Vi er skeptisk til prognostisering av makroøkonomisk utvikling og aksjemarkedets kortsiktige bevegelser.

Rentefond

Lav renterisiko

Vi tror det er vanskelig å skape meravkastning i renteporteføljer basert på renteveddemål og bruker derfor lite tid på dette. Vi er skeptisk til prognostisering og har derfor ikke et eget rente- eller makrosyn. Alle våre rentefond har lav renterisiko.

Klart definert kredittrisiko

Vi søker å skape meravkastning i våre rentefond ved å ta kredittrisiko innenfor klart definerte rammer knyttet til kredittkvalitet på selskapene vi investerer i. Vi baserer våre investeringsrammer på offisielle kredittkarakterer (rating) fra kredittvurderingsbyråer og kredittanalyser fra nordiske meglerhus.

Fleksibilitet

Vi tror det i noen markedsfaser er viktig å være "lett på foten", spesielt i perioder med stor markedsturbulens. Vi prøver å forvente det uventede og søker å utnytte irrasjonell investoradferd.

en kvinne på et kontor som snakker med en annen kvinne

Gjennom våre fem aksjefond og fem rentefond forvalter vi i dag ca 36 milliarder kroner.

Kort om Holberg

Vi er aktive forvaltere med en målsetting om å skape høyest mulig risikojustert avkastning over tid i forhold til det enkelte fonds investeringsunivers.