Skip to the content

Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofi aksjefond

 • AKTIVE FORVALTERE
  Vi er aktive forvaltere med en målsetting om å skape høyest mulig risikojustert avkastning over tid i forhold til det enkelte fonds investeringsunivers.
  Vi er indeksuavhengige i sammensetningen av våre porteføljer.
  Vi har konsentrerte porteføljer der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende.
  Vi søker å redusere risikoen gjennom selskapsmessig, sektormessig og geografisk diversifisering.
 • LANGSIKTIGHET
  Vi har en langsiktig tilnærming til våre investeringer ut i fra bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år.
 • Vi er skeptisk til prognostisering av makroøkonomisk utvikling og aksjemarkedets kortsiktige bevegelser.
 • SELSKAPSFOKUS
  Vårt fokus er primært rettet mot selskaper gjennom egne analysemodeller, bedriftsbesøk og krysspeiling. Vi søker å investere i selskaper med fokus på langsiktig verdiskapning tuftet på en bærekraftig forretningsmodell.

Investeringsfilosofi rentefond

 • LAV RENTERISIKO
  Vi tror det er vanskelig å skape meravkastning i renteporteføljer basert på renteveddemål og bruker derfor lite tid på dette. Vi er skeptisk til prognostisering og har derfor ikke et eget rente- eller makrosyn. Alle våre rentefond har lav renterisiko.
 • KLART DEFINERT KREDITTRISIKO
  Vi søker å skape meravkastning i våre rentefond ved å ta kredittrisiko innenfor klart definerte rammer knyttet til kredittkvalitet på selskapene vi investerer i. Vi baserer våre investeringsrammer på offisielle kredittkarakterer (rating) fra kredittvurderingsbyråer og kredittanalyser fra nordiske meglerhus.
 • FLEKSIBILITET
  Vi tror det i noen markedsfaser er viktig å være "lett på foten", spesielt i perioder med stor markedsturbulens. Vi prøver å forvente det uventede og søker å utnytte irrasjonell investoradferd.