Skip to the content

Gjennomføring av vedtektsendringer

Gjennomføring av vedtektsendringer i fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS med virkning fra 4. juni 2019 – innføring av svingprising, økt tegningskostnad i visse situasjoner og innføring av andelsklasser.

Andelseierne samtykket til vedtektsendringene i andelseiermøter 15. mai 2018 og Finanstilsynet godkjente vedtektsendringene 12. september 2018.

Herved offentliggjøres følgende vedtektsendringer:

 i) Innføring av svingprising

Med virkning fra 4. juni 2019 innføres svingprising i Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Triton, Holberg Rurik, Holberg Kreditt, Holberg Obligasjon Norden, Holberg OMF og Holberg Likviditet.

Følgende beskrivelse av svingprising inntas i fondenes prospekter:

Holberg praktiserer svingprising for å forhindre at eksisterende andelseiere bærer kostnadene ved tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet. Andelsverdien justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning eller netto innløsning som overstiger en på forhånd fastsatt andel av fondets forvaltningskapital. Grensen for å justere andelsverdien er satt til det nivået der netto tegning eller innløsning forventes å innebære at fondet vil gjøre porteføljetilpasninger som påfører fondet transaksjonskostnader. Hvis fondet har hatt en netto tegning utover denne grensen justeres andelsverdien opp. Hvis fondet har hatt en netto innløsning utover denne grensen justeres andelsverdien ned. Svingfaktoren beregnes basert på gjennomsnittlige historiske transaksjonskostnader og evalueres regelmessig. Rutinene er i henhold til Verdipapirfondenes forenings bransjestandard om tegning og innløsning som er tilgjengelig på www.vff.no.

Informasjon om svingprising er også tilgjengelig på Holberg sine hjemmesider.

ii) Innføring av økt tegningskostnad i visse situasjoner

Med virkning fra 4. juni 2019 innføres økt tegningskostnad som mekanisme for å kunne begrense forvaltningskapitalen i Holberg Norge, Holberg Norden og Holberg Triton dersom fondene skulle bli større enn det som anses optimalt for det enkelte fonds investeringsunivers og investeringsfilosofi. En eventuell innføring av økt tegningskostnad i fremtiden skal godkjennes av styret i Holberg Fondsforvaltning og vil varsles andelseierne i forkant. Eventuell tegningskostnad vil tilfalle fondet.

iii) Innføring av andelsklasser

Med virkning fra 4. juni 2019 innføres andelsklasser i Holberg Norge, Holberg Norden og Holberg Likviditet.

Det etableres to andelsklasser i fondene. Andelsklasse A vil ha samme vilkår som dagens fond. Andelsklasse B etableres som et alternativ til andelseiere som tegner gjennom Holbergs distributører som i henhold til avtale ikke mottar returprovisjon fra Holberg, og vil være en såkalt nettoklasse.

 

Samtlige vedtektsendringer vil bli gjennomført i fondene med virkning fra 4. juni 2019.

Andelseiere har rett til gebyrfri innløsning inntil 5 virkedager før vedtektsendringene trer i kraft. Frist for gebyrfri innløsning er mandag 3. juni 2019 i tråd med fondets innløsningsfrist (kl. 12:00/kl. 15:00).

Nærmere informasjon om vedtektsendringene.