Ny privatkunde

Spørsmål og svar

Når er fristen for tegning av andeler når man handler på nettet?

Tegningen må være mottatt innen kl. 12:00 (norsk tid) for å få kurs samme virkedag for våre fond. Holberg Rurik og Holberg Triton får kurs en dag senere på kjøp, salg og fondsbytte.

Kjøp fond her

Når er fristen for innløsning av andeler når man handler på nettet?

Ved innløsning av andeler må blanketten være Holberg Fondsforvaltning AS i hende innen kl. 12:00 (norsk tid) for å få kurs gjeldende virkedag for våre fond. Holberg Rurik og Holberg Triton får kurs en dag senere på kjøp, salg og fondsbytte.

Hvor finner jeg blanketter?

Våre blanketter finner du her. Utfylte blanketter sendes til post@holberg.no.

Når er fristen for fondsbytte?

Fondsbytte må være registrert innen kl. 12:00 (norsk tid) for at byttet skal gjennomføres til samme virkedags kursfastsettelse. Holberg Rurik og Holberg Triton får kurs en dag senere på kjøp, salg og fondsbytte.

Innløsning i forbindelse med bytte av fond blir ansett som en skattemessig realisasjon (gjelder ikke fondsbytte på ASK konto). Ved reinvestering mellom fond blir beløpet som innløses overført direkte til det fond det tegnes i.

Fondsbytte gjennomføres innlogget i kundeportalen eller på mail til post@holberg.no.

Når er fristen for tegning av andeler når man benytter tegningsblankett?

Dersom Holberg skal belaste tegningsbeløpet, må tegningsblanketten være mottatt hos oss innen kl. 12:00 (norsk tid) for å få kurs samme virkedag for våre fond. Holberg Rurik og Holberg Triton får kurs en dag senere på kjøp, salg og fondsbytte.

Blanketter finner du her.

Når er fristen for innløsning av andeler når man benytter innløsningsblankett?

Ved innløsning av andeler må blanketten være Holberg Fondsforvaltning AS i hende innen kl. 12:00 (norsk tid) for å få kurs gjeldende virkedag for våre fond. Holberg Rurik og Holberg Triton får kurs en dag senere på kjøp, salg og fondsbytte.

Blanketter finner du her.

Hva er en aksjesparekonto?
  • På en aksjesparekonto kan du kjøpe, selge og bytte aksjefond uten å betale skatt på gevinsten underveis.
  • Du får fullt skjermingsfradrag for beløpet som står på aksjesparekontoen.
  • Innskudd kan tas ut skattefritt fra aksjesparekonto, skatt utløses først ved uttak av avkastning.
  • Det er gratis å opprette en aksjesparekonto hos Holberg.
  • Alle våre aksjefond kan inngå på en aksjesparekonto.

Historisk avkastning i våre fond er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i våre fond kan bli negativ som følge av kurstap.

Holberg har ikke konsesjon til å tilby investeringsrådgivning. Med investeringsrådgivning menes personlig anbefaling til en kunde, på kundens eller verdipapirforetakets initiativ, om en eller flere transaksjoner i forbindelse med bestemte finansielle instrumenter.

Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no