Skip to the content

Invitasjon til valgmøte i Holberg

Invitasjon til valgmøte i Holberg torsdag 19. mars 2020 kl 15.00-15.30 i Lars Hilles gate 19, Bergen

Agenda valgmøte

  1. Valg av referent og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
  2. Gjennomgang av årsberetning og revisors beretning for Holberg
  3. Valg av 1 andelseierrepresentant til styret i Holberg Fondsforvaltning AS
  4. Eventuelle innsendte spørsmål fra andelseiere

 

Formalia knyttet til valgmøte

På valgmøtet justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi, får likt antall stemmer. Andelseiere kan stemme ved fullmektig. 

Holberg Fondsforvaltning må da ha tilsendt fullmakt skriftlig. En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål meldt skriftlig til styret innen én uke før valgmøtet avholdes. Med unntak av valgene kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

 

Påmelding sendes skriftlig pr. brev, telefaks eller e-post til: Holberg Fondsforvaltning AS, Lars Hilles gate 19, 5008 Bergen, Telefaks 55 21 20 01, E-post: post@holberg.no innen torsdag 12. mars 2020.