Skip to the content

Informasjon og retningslinjer

Holberg Fondsforvaltning er en rendyrket og uavhengig fondsforvalter med tillatelse fra Finanstilsynet til å forvalte verdipapirfond. Kun fond forvaltet av selskap med fondskonsesjon kan benytte benevnelsen verdipapirfond. Holbergs virksomhet og forvaltning av fondene er regulert i lov og forskrift, herigjennom verdipapirfondloven og verdipapirhandelloven. Holberg er også medlem av Verdipapirfondenes forening (VFF) og er representert i foreningens styre. VFF utvikler bransjestandarder og anbefalinger som Holberg følger.

Holbergs konsesjonspliktige tjenester finner du på Finanstilsynets nettsider

Sentrale retningslinjer for å sikre andelseiernes interesser finner du i lenkene nedenfor:

Eierskapsstyring

Personvernerklæring

Svingprising

Retningslinjer for interessekonflikter

Retningslinjer for oppnåelse av beste resultat

Retningslinjer for håndtering av kundeklager

Informasjon om tegning og innløsning av fondsandeler i Holbergfond

Aksjesparekonto

Årsrapporter